Barnetrygd.com

Det du lurer på om barnetrygd!

Dersom du vurderer å flytte til utlandet med små eller store barn er det mange ting å tenke på, slik som skolegang, valg av bosted, lenge for opphold, økonomi og mye mer. Viktige spørsmål er forhold rundt det å beholde medlemskapet i folketrygden og eventuell skattemessig utflytting.

Et tema som ofte glemmes i denne sammenhengen er hvorvidt du har krav på å beholde barnetrygden eller ikke. Dette vil vi hjelpe deg med å få klarhet i med denne artikkelen.

Hovedregelen i barnetrygdloven §2 for å få barnetrygd er at foreldre som har barn fast boende hos seg og som bor i Norge har krav på dette. Det finnes imidlertid visse unntak som gir en rett til å beholde barnetrygden ved korte eller langvarige opphold i utlandet hvis vilkår oppfylles.

Et viktig vilkår for å motta ytelser fra NAV er at mottaker normalt er medlem av folketrygden. Dette er også relevant for barnetrygd, men ikke et absolutt krav.

Ferieturer til utlandet med varighet på under 3 sammenhengende kalendermåneder, samt under 6 måneder totalt i løpet av et kalenderår, påvirker ikke retten til barnetrygd. Du vil med andre ord ikke miste barnetrygden i slike tilfeller.

Ved bosetting i utlandet kan barnetrygden fortsatt beholdes dersom barn og den barnet bor sammen med i utlandet er medlem av folketrygden. Hvis barnet bor i utlandet med begge foreldrene sine må begge foreldrene være medlemmer a folketrygden for å beholde barnetrygden.

Det skal ikke lønne seg å flytte til utlandet med tanke på å få trygdeytelser i begge land. Dersom du har rett til eller mottar en ytelse i det ladet du flytter til som kan tilsvare den norske barnetrygden, kan dette medføre at du mister barnetrygden selv om vilkårene ellers er til stede.

Det gjelder egne regler for å beholde barnetrygden i EØS land, noe som hovedsakelig styrker dine rettigheter men medfører at du må benytte eget søknadsskjema for dette.

Det har normalt ingen betydning om hva motivasjonen din er for å flytte til utlandet. Selv om det er økonomiske motiver slik som å flytte til et lavkostland for å få bedre personlig økonomisk handlerom, har dette ikke betydning. Det kan imidlertid gi deg styrkede rettigheter dersom du flytter til utlandet i forbindelse med en offentlig stilling eller lignende.


Copyrighted content. All Rights Reserved.