Barnetrygd.com

Det du lurer på om barnetrygd!

Regelverket vedrørende barnetrygd

Hvor lenge har man krav på barnetrygd?

Barnetrygd er en rettighet alle foreldre har krav på frem til barnet fyller 18 år. Barnetrygd er faktisk et av svært få velferdsgoder i Norge som ikke er behovsprøvd, d.v.s. at familiens økonomiske situasjon blir vurdert.

Har fosterforeldre krav på barnetrygd?

Fosterforeldre, annen omsorgsperson eller barnevernsinstitusjon kan overta kravet på barnetrygd dersom barnet bor hos disse fast utover 3 måneder. Et av få kriterier for å få barnetrygd er at man er bosatt i Norge. Det er mulig å beholde barnetrygden ved opphold i andre EØS land under bestemte forutsetninger som er såpass omfattende at vi ikke går videre inn på det her i denne artikkelen.

Hvor mye kan jeg få i barnetrygd?

Ordinær  sats på barnetrygd er kr 1354,- pr barn under 6 år, og kr 1054,- hvis barnet er under 6 år gammel. Tidligere fikk personer bosatt i Finmark eller på Svalbard kr 320,- i tilegg for hvert barn. Denne ordningen med Finmarkstillegget er utgått fra 2014 og gjelder dermed ikke lenger. Enslige forsørgere får utvidet barnetrygd på kr 1054,- noe som tilsvarer ett barn (uavhengig av hvor mange barn den enslige forsørgeren faktisk har). Enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad kan i tilegg få et småbarnstillegg på kr 660,- pr barn.

Må jeg søke om barnetrygd eller kommer det automatisk?

Under "normale" forutsetninger er det ikke behov for å søke om barnetrygd. Den starter automatisk etter fødselen (innen 2 måneder). Dersom du ikke mottar et vedtak fra NAV i løpet av de 2-3 første månedene etter fødselen bør du kontakte NAV/ Trygdekontoret i forhold til om det er noe som gjør at du må søke. Du må også søke om tilegg som nevnt i avsnittet over. Det samme gjelder dersom du overtar ansvaret for et barn etter fødselen, f.eks. ved adopsjon.

Hva når det er avtalt delt bosted for barnet?

Barnetrygden utbetales den siste dagen i hver måned bortsett fra desember hvor den utbetales før jul. Dersom foreldrene har avtale om delt bosted for barnet kan de be om deling av barnetrygden.


Copyrighted content. All Rights Reserved.